ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
     

ПРОЄКТИ
 • Мапи
 • Книги
 • Статті
 • Періодика


 • ОБЛАСНИЙ ПОДІЛ
 • Березівський р-н
 • Б-Дністровський р-н
 • Болградський р-н
 • Ізмаїльський р-н
 • Одеський р-н
 • Подільський р-н
 • Роздільнянський р-н

 • Баштанський р-н
 • Вознесенський р-н
 • Миколаївський р-н
 • Первомайський р-н


 • СТАТИСТИКА
  ХТО МИ?   |   СТАТУТ   |   ЯК ПРИЄДНАТИСЬ ДО НАС?   

  Затверджено Загальними зборами
  Громадської організації «Краєвєд»
  Протокол № 5 від «3» лютого 2024 року

  СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КРАЄЗНАВЦІ ОДЕЩИНИ»


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. «Краєзнавці Одещини» — надалі «Організація» створена згідно з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», завданнями організації є популяризація та розвиток краєзнавства, а також вивчення історії Півдня України у контексті історії України в органічному поєднанні з розвитком історичної думки в України.

  1.2. Організація співпрацює з державними органами, науково-дослідними установами, закладами культури й освіти, політичними партіями та громадськими організаціями, аматорами-краєзнавцями з усієї України та закордонними дослідницькими установами, українською діаспорою, зацікавленими в розвитку краєзнавства, збереженні національної історико-культурної спадщини українського народу, унікальної природи України.

  1.3. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

  1.4. Організація є добровільною, недержавною, неприбутковою громадською організацією.

  1.5. Організація може мати власні бланки та штампи зі своїм найменуванням.

  1.6. Повне найменування Організації:

  • українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРАЄЗНАВЦІ ОДЕЩИНИ»;
  • іноземною мовою: «KRAIEZNAVTSI ODESHCHYNY».

  1.7. Скорочене найменування Організації:

  • українською мовою: ГО «КРАЄЗНАВЦІ ОДЕЩИНИ»;
  • іноземною мовою: «KRAIEZNAVTSI ODESHCHYNY».

  2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  2.1. Метою діяльності Організації є популяризація та розвиток краєзнавства, а також вивчення історії Півдня України у контексті історії України та у нерозривному зв’язку з нею.

  2.2. Напрями діяльності Організації є такими: краєзнавство, вивчення біографій окремих людей та історії колективів, дослідження історії етнографічних регіонів та окремих груп населення, підприємств, воєнізованих формувань та воєнних конфліктів, фотоматеріалів та листівок, некрополістики, дослідження геральдичних, філателістичних, нумізматичних та сфрагістичних особливостей регіону, вивчення та дослідження археологічних та архітектурних пам’яток, природних ресурсів та біосферних заповідників краю не порушуючи їх комплексної цілісності, робота з картографічними матеріалами, фондами державних та особових архівів, дослідження розвитку музейної та бібліотечної справи регіону, особливостей розвитку книговидавництва та періодичної преси краю у нерозривному зв’язку з розвитком історії України.

  3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

  3.1. Організація діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги та співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм творчої діяльності, визнання авторських прав. Організація незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади й органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

  3.2. Організація має право сприяти вивченню історії окремих населених пунктів, сільських громад, районів, областей, окремих специфічних історико-етнографічних регіонів. Ініціювати початок проведення етнографічних та археологічних розвідок. Сприяти проведенню реставраційних робіт архітектурних споруд різних типів.

  3.3. Організація має право ініціювати проведення пам’ятних заходів, виставок, екскурсій, освітніх проєктів, з метою популяризації історії рідного краю та історії України серед населення, заходів спортивного характеру присвячених річницям історичних подій, та інших культурно-масових заходів.

  3.4. Організація має право сприяти в підготовці та брати участь в інформаційно-просвітницьких заходах та медіапроєктах історичного, зокрема краєзнавчого змісту.

  3.5. Організація має право представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях.

  3.6. Організація має право вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету.

  3.7. Організація має право підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями, громадянами інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

  3.8. Організація має право укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації.

  3.9. Організація має право розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

  3.10. Організація має право організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних.

  3.11. Організація має право здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність.

  3.12. Організація має право володіти власною символікою та використовувати її у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку.

  3.13. Організація має право брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

  4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ВИБУТТЯ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

  4.1. Членство в Організації є індивідуальним, добровільним та фіксованим.

  4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, та активно сприяють реалізації статутної мети й завдань Організації.

  4.3. Підставою для набуття членства в Організації є подана особиста заява та інша інформація. Заява про прийняття у члени Організації подається, на ім'я Голови Правління Організації. Членство в організації набувається шляхом прийняття рішення на засіданні Правління. Членам Організації можуть видаватися відповідні посвідчення. Посвідчення засвідчуються Головою Організації за допомогою штампу та підпису. Заява про прийом в члени Організації подається на ім’я Голови Організації. Членам Організації можуть видаватися відповідні посвідчення. Посвідчення засвідчуються Головою Організації за допомогою печатки та підпису.

  4.4. Член Організації може бути виключений з Організації у випадку систематичного невиконання обов'язків члена Організації, або якщо він своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Організації, її фінансовому стану, чи за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви.

  4.5. Рішення про виключення члена Організації приймається Правлінням Організації або, простою більшістю голосів його членів.

  4.6. Членство в Організації автоматично припиняється в разі:

  • визнання фізичної особи не дієздатною або обмежено дієздатною;
  • смерті або оголошенням фізичної особи померлою.

  5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

  5.1. Члени Організації мають право:

  • обирати та бути обраними до складу Правління Організації;
  • користуватись підтримкою Організації та пільгами, які надаються членам Організації;
  • отримувати інформацію про діяльність Організації;
  • вносити пропозиції до Правління Організації, з питань, що пов’язані зі статутною діяльністю;
  • бути присутнім і брати участь в усіх заходах Організації;
  • добровільно вийти з Організації на підставі письмової заяви, поданої до Правління Організації.

  5.2. Члени Організації зобов'язані:

  • додержуватися і виконувати рішення керівних статутних органів та свої зобов'язання перед Організацією;
  • брати активну участь у діяльності Організації, своєю діяльністю сприяти реалізації мети та цілям Організації;
  • дотримуватись норм моралі, поважати права та інтереси інших членів Організації;
  • дотримуватись положень статуту Організації та рішень керівних органів Організації.

  5.3. Члени (учасники) Організації можуть користуватись іншими правами і нести інші обов'язки, якщо вони передбачені чинним законодавством, угодами (договорами) або внутрішніми документами Організації.

  5.4. Припинення членства в Організації відбувається на підставі:

  1. письмової заяви члена, поданого до Правління Організації або іншого статутного органу Організації, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Організації;
  2. рішення Правління або уповноваженого ним органу.

  Членство в Організації припиняється у разі смерті особи.

  Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

  Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

  Правління або уповноважений ним орган приймає рішення про виключення члена Організації у випадку:

  1. неодноразового порушення вимог Статуту;
  2. вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою та напрямками діяльності Організації;
  3. вчинення дій або бездіяльності, що завдають значної майнової або немайнової шкоди Організації;
  4. неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців та систематичного невиконання статутних обов’язків, рішень керівних органів Організації.

  Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними Зборами.

  6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

  6.1. Керівними органами управління Організації є:

  6.1.1. вищий орган - Загальні Збори;

  6.1.2. постійний виконавчий орган - Правління, яке очолює керівник організації – Голова Правління;

  6.1.3. Засідання керівних органів Організації (Загальні Збори, Правління) можуть проводитися як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн конференцій, інших електронних форм та платформ соціальних мереж. Рішення про форму проведення засідання приймає Правління.

  6.2. Загальні збори Організації.

  6.2.1. Вищим органом є Загальні Збори, які складаються безпосередньо із членів Організації.

  6.2.2. Загальні Збори скликаються Правлінням не рідше одного разу протягом календарного року. Правління повідомляє членів Організації про час і місце, обрану форму засідання чергових Загальних зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення. Чергові Загальні Збори мають право приймати рішення, якщо в голосуванні беруть участь більшість від усіх членів Організації, які перебувають на обліку на день проведення Загальних Зборів.

  6.2.3. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу Правління або у разі отримання письмової вимоги не менше 10% членів Організації (але не менше двох). Правління повідомляє членів Організації про час і місце, обрану форму засідання позачергових Загальних Зборів не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання. Члени Організації, у випадку невиконання Правлінням відповідної письмової вимоги, повідомляють членів Організації про час і місце позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту самостійно.

  6.2.4. Загальні Збори вважаються правочинними за умови присутності більш ніж половини членів Організації.

  6.2.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить прийняття рішень про:

  • затвердження змін і доповнень до Статуту Організації;
  • затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації;
  • затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
  • обрання Голови Правління та інших членів Правління, їх відкликання та зміна складу Правління Організації;
  • участь Організації в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб;
  • створення і припинення відокремлених підрозділів Організації;
  • розпорядження майном Організації, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);
  • проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Організації;
  • прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

  6.2.6. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від кількості членів, зареєстрованих на Загальних Зборах.

  6.2.7. Рішення відносно внесення змін до установчих документів Організації, припинення діяльності Організації та рішення відносно відчуження майна на суму, що становить 50 і більше відсотків приймаються більшістю членів не менш як 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах Організації.

  6.2.8. Загальні Збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Організації.

  6.2.9. Рішення Загальних Зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.

  6.3. Правління Організації.

  6.3.1. Постійним керівним органом між Загальними Зборами є Правління.

  6.3.2. Правління обирається Загальними зборами на 5 (п’ять років) у складі не менше 3 (трьох) осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.

  6.3.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Правління, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про їх переобрання або обрання нового складу Правління, повноваження таких членів Правління продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про їх переобрання.

  6.3.4. Відкликання члена Правління та зміна складу Правління здійснюється Загальними Зборами за поданням їх членів.

  6.3.5. До складу Правління входять: Голова Правління та члени, персонально обрані Загальними Зборами.

  6.3.6. Засідання Правління скликаються Головою Правління Організації не рідше, ніж один раз на 3 місяці або протягом п'ятьох робочих днів після одержання письмової заяви члена Правління про необхідність скликання засідання Правління і є правочинними, якщо на них присутні більш ніж половина членів Правління. Голова Правління повідомляє інших членів Правління про час і місце, обрану форму засідання. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Правління не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Правління оформлюються протоколом який підписується Головою Правління або іншим Головуючим на засіданні, а також секретарем засідання.

  6.3.7. Повноваження Правління:

  • визначення конкретних завдань і форм діяльності Організації згідно зі Статутом та рішеннями Загальних зборів;
  • затвердження і змінення оперативних і фінансових планів, складання річних бюджетів, балансів і звітів Організації;
  • встановлення порядку фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;
  • затвердження зразків та описів бланків, посвідчень членів, штампів;
  • здійснення прийняття у члени Організації;
  • організація виконання рішень Загальних зборів;
  • розв'язання організаційних питань;
  • забезпечення фінансово-господарської діяльності;
  • право припинити членство чи виключити з Організації будь-якого члена (за порушення Статуту та чинного законодавства), неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців та систематичного невиконання статутних обов’язків, рішень органів управління Організації, крім Голови Правління, членів Правління.

  6.3.8. Рішення Правління є правочинним, якщо за нього проголосувало не менш ніж половина від загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління.

  6.4. Голова Правління Організації.

  6.4.1. Голова Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів Організації.

  6.4.2. Голова Правління обирається на Загальних Зборах терміном на 5 (п’ять) років з-поміж членів організації. Одна й та сама особа може обиратися Головою Правління неодноразово.

  6.4.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Голови Правління, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його повноважень, повноваження Голови Правління продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про його переобрання.

  6.4.4. Відкликання Голови Правління здійснюється Загальними Зборами за поданням Правління.

  6.4.5. Зміна компетенції Голови Правління відбувається шляхом внесення змін до Статуту.

  6.4.6. Повноваження Голови Правління Організації:

  • офіційно представляти Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;
  • укладати від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних Зборів;
  • забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів Організації;
  • відкривати і закривати рахунки громадського об’єднання в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
  • затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов'язкові для працівників Організації акти і керувати їхньою діяльністю;
  • звітувати керівним органам про поточну діяльність Організації;
  • приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації;
  • головування на засіданнях Правління Організації;
  • організація роботи Правління;
  • безпосереднє керівництво Організацією.

  6.4.7.Підстави припинення повноважень Голови Правління та членів Правління:

  • за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Правління за два тижні;
  • в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
  • в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  • з інших підстав, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

  7. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА I КОШТІВ

  7.1. Організація може мати у власності майно та кошти, необхідні для здійснення статутної діяльності, отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно та/або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; коштів або майна, які надходять громадській організації від ведення її основної діяльності, з урахуванням положень Податкового кодексу України дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються організації або через неї їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

  7.2. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

  7.3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів керівних органів Організації та інших, пов'язаних з ними осіб.

  7.4. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, відповідно до законодавства. Члени Організації не відповідають по зобов'язаннях Організації. Організація не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, крім випадків, встановлених законодавством.

  7.5. Фінансова діяльність Організації здійснюється самостійно та відповідно до законодавства не існує, як прибуткова.

  7.6. Контролюючі органи виконавчої влади в межах своїх повноважень в порядку встановленому чинним законодавством мають право вимагати від органів управління Організації надання їм необхідних документів та отримувати необхідні пояснення відносно фінансової діяльності Організації.

  7.7. У разі реорганізації або ліквідації (саморозпуску) Організації його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

  7.8. Організація зобов'язана вести статистичний та бухгалтерський облік своєї діяльності, надавати бухгалтерську та іншу звітність в порядку і в термін, встановлені чинним законодавством, нести відповідальність за її достовірність. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності, покладено на бухгалтера Організації. Організація користується самостійністю у питаннях статутної діяльності, вирішення умов оплати праці, штатних працівників апарату Організації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів згідно з вимогами законодавства та статуту Організації.

  7.9. Фінансовий рік Організації встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

  8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

  8.1. Керівні органи управління Організації, а саме: Голова Організації (або уповноважена ним особа) щорічно звітують про свою роботу перед членами Організації на щорічних Загальних зборах Організації.

  8.2. У звіті відображається інформація про виконання керівними органами Організації своїх функцій та обов'язків, результати роботи за основними напрямками діяльності Організації, а також інші результати діяльності, які були досягнуті керівними органами Організації протягом року. Дана інформація доводиться до відома членам Організації.

  9. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ

  9.1. Кожен член Організації може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації.

  9.2. Рішення, дії чи бездіяльність Правління можуть бути оскаржені членами на Загальних зборах Організації або Голові Правління.

  9.3. Загальними зборами членів Організації або Головою Правління призначається комісія з-поміж членів Організації для перевірки фактів, викладених в скаргах членів.

  9.4. За результатами перевірки приймається відповідне рішення, про що повідомляється скаржнику. У випадку не згоди особи з прийнятим за скаргою рішенням, він має право звернутись до суду.

  9.5. Особа, яка подала скаргу має право:

  • особисто викласти аргумент особі, що перевіряла заяву чи скаргу та брала участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
  • знайомитися з матеріалами перевірки;
  • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті, органом чи особою, що розглядає заяву чи скаргу;
  • бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
  • користуватися послугами адвоката;
  • одержувати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
  • висловлювати усно або письмово вимогу, щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги.

  9.6. Звернення членів Організації можуть бути усними і письмовими і оформлюються відповідно до законодавства України.

  9.7. Звернення, подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

  9.8. Рішення Загальних зборів оскаржуються до суду.

  10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

  10.1. Зміни та доповнення до Статуту організації вносяться за рішенням Загальних зборів Організації, після того, як за дане рішення проголосувало не менш як 3/4 присутніх на Загальних Зборах членів.

  10.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Організація зобов'язана повідомити до органу реєстрації.

  11. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

  11.2. Реорганізація здійснюються за рішенням Загальних зборів, після того, як за дане рішення проголосувало не менш як 3/4 присутніх на Загальних Зборах членів.

  11.3. Після реорганізації Організації всі права та обов'язки переходять до її правонаступників.

  11.4. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, після того, як за дане рішення проголосувало не менш як 3/4 присутніх на Загальних Зборах членів або за рішенням суду.

  11.5. Ліквідація Організації здійснюється у встановленому законодавством порядку.

  11.6. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію Організації створює ліквідаційну комісію і затверджує її склад. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження з питань управління справами Організації.

  11.7. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до державного бюджету. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.


  ОГОЛОШЕННЯ

  © КРАЄЗНАВЦІ ОДЕЩИНИ 2013-2024        Відкриваємо історію Півдня України